تور 10 روزه کوبا

4 شب هاوانا + 5 شب وارادرو

                                                                                                                          تور 10 روزه کوبا

                           5 شب هاوانا + 4 شب وارادرو