تور کوبا

 • تور کوبا و مکزیک ویژه بهمن ماه

  تور کوبا و مکزیک

  تور کوبا و مکزیک ۱۶ روزه

      2 شب هاوانا +3 شب وارادرو + 3 شب مکزیکوسیتی+ 1 شب مریدا+4 شب کنکون        

  پروازهواپیمایی ترکیش

  تاریخ  حرکت :   ۱۴ بهمن